loader image

Regulamin konkursu

 • I

Informacje wstępne

 1. Głównym organizatorem konkursu Consult it! (zwanego dalej “Consult it!” lub “Konkursem”), jest Studenckie Stowarzyszenie Konsultingu z siedzibą przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 40 / 14, 04-305 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000323938, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP 118-198-82-91 (zwane dalej “Organizatorem”).
 2. Consult it! jest finansowany ze środków pozyskanych od Partnerów i Sponsorów Konkursu oraz środków własnych Organizatora.
 3. Główne cele konkursu Consult it!:
  1. wspieranie rozwoju kreatywnego i analitycznego myślenia u studentów,
  2. poszerzanie wiedzy studentów z zakresu konsultingu i informatyki,
  3. rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, poszukiwania i skutecznego wykorzystywania informacji w praktyce oraz podejmowania decyzji opartych na nich,
  4. budowanie umiejętności pracy w zespole takich jak komunikacja, podział zadań, czy strategiczne planowanie,
  5. zdobywanie przez Uczestników praktyki w wystąpieniach publicznych.
 4. Wszystkie oficjalne informacje będą umieszczane na stronie internetowej Konkursu o adresie: www.consultit.waw.pl będącej jedynym oficjalnym kanałem komunikacji z Uczestnikami.

 

 • II

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Zadaniami Organizatora są w szczególności:
  1. organizacja Consult it! zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. zapewnienie logistyki oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji Konkursu,
  3. dbanie o należytą komunikację z Uczestnikami Konkursu,
  4. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Consult it!,
  5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
  6. powołanie Jury Eliminacji Konsultingowych, Jury Eliminacji Technologicznych, Jury Etapu Półfinałowego oraz Jury Etapu Finałowego i kontrola ich funkcjonowania,
  7. odpowiedzialność za przebieg warsztatów i webinarów Partnerów oraz Sponsorów Consult it!.
 2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę, która naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo awansować do kolejnego etapu większą liczbę drużyn, niż wynika z Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów konkursu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, bądź nieprzewidzianych okoliczności.
 5. Organizator ma obowiązek wypłacić nagrodę zgodnie z postanowieniami paragrafu §XII

 

 • III

Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik Consult it!, zwany dalej Uczestnikiem może być osobą fizyczną, posiadającą w roku akademickim 2023/2024 status studenta na dowolnej uczelni wyższej na świecie.
 2. Uczestnictwo w Consult it! jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Consult it! ma charakter drużynowy. Zespół w Etapach Eliminacyjnych liczy dokładnie 2 osoby, a w dalszych etapach maksymalnie 4 osoby.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z Regulaminem Consult it! i jego przestrzegania,
  2. przestrzegania wszelkich instrukcji komisji nadzorujących przebieg poszczególnych etapów rywalizacji,
  3. regularnego obserwowania komunikatów zamieszczonych w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej Konkursu,
  4. podania podczas zgłoszenia prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do udziału w Konkursie oraz posiadania i okazania dokumentu umożliwiającego ich potwierdzenie przez Organizatora,
  5. informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych podczas realizacji Konkursu.
 5. Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji Organizatora, w trybie określonym w § XI Regulaminu.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do uczciwej rywalizacji, zgodnej z duchem fair play. W przypadku naruszenia ww. wymogów, cały 4-osobowy zespół może ulec dyskwalifikacji, bez trybu odwoławczego. 
 7. Uczestnicy Konkursu mają prawo do nagrody na warunkach opisanych w § XII poniższego Regulaminu, na podstawie wyników ogłoszonych przez organizatora. 

 

 • IV 

Warunki uczestnictwa

 

 1. W Konkursie uczestniczyć może każda osoba pełnoletnia będąca studentem studiów jednolitych, licencjackich – I stopnia oraz magisterskich – II stopnia, która nie ukończyła 26 roku życia, z wyjątkiem zapisanym w §IV.4 poniższego Regulaminu
 2. Zarówno do etapu Eliminacji Technologicznych jak i etapu Eliminacji Konsultingowych uczestnicy przystępują w dwuosobowych zespołach.
 3. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu zarówno w etapie eliminacji jak i etapie Półfinałowym i Etapie Finałowym. Jeden Uczestnik nie może brać udziału zarówno w etapie Eliminacji Technologicznych jak i etapie Eliminacji Konsultingowych.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Studenckiego Stowarzyszenia Konsultingu oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Konsultingu działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, wyznaczeni do organizowania lub nadzoru nad Konkursem
 5. Zgłoszenie bądź udział Uczestnika z naruszeniem zasad opisanych w pkt. 4 powoduje dyskwalifikację Uczestnika lub całego zespołu oraz unieważnienie wcześniej osiągniętych wyników. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji wyłącznie osoby naruszającej Regulamin. 
 6. Składy drużyn nie mogą zmieniać się w czasie trwania Konkursu, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.
 7. Brak uczestnictwa zespołu na stosownym etapie Konkursu jest interpretowany przez Organizatora jako rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie chyba, że Organizator postanowi inaczej.
 8. Organizator nie gwarantuje możliwości przystąpienia do Konkursu w innym terminie Uczestnikowi, który nie stawił się na zawody z powodu nagłej choroby lub innego istotnego wypadku losowego.
 9. Rejestracja drużyny jest możliwa w dniach oraz formule, które zostaną podane przez Organizatora na oficjalnej stronie internetowej Konkursu.
 10. Uczestnicy świadomie potwierdzają prawdziwość informacji zawartych w formularzu konkursowym lub wniosku oraz są świadomi, że podanie fałszywych informacji może stanowić przyczynę wykluczenia z udziału w Konkursie.
 11. Do zmagań podczas Eliminacji Technologicznych, Eliminacji Konsultingowych, Etapu Półfinałowego oraz Etapu Finałowego mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).

 

Przebieg konkursu

 1. Consult it! ma charakter trzystopniowy i składa się z:
  1. Pierwszej część konkursu podzielona jest na eliminacje w dwóch oddzielnych etapach
   1. eliminacyjnym etapie części konsultingowej, zwanym dalej “Eliminacjami Konsultingowymi”.
   2. eliminacyjnym etapie części technologicznej zwanym dalej “Eliminacjami Technologicznymi” lub “Hackathonem”
  2. Etapu  Półfinałowego zwanego także “Półfinałem”
  3. Etapu Finałowego zwanego także “Finałem”
 2. Zadania oraz polecenia konkursowe, będące podstawą przeprowadzania etapów Konkursu opracowują Partnerzy Główni oraz Partner Strategiczny, przy ścisłej współpracy z Organizatorem.
 3. Wyniki eliminacji poszczególnych szczebli ogłaszane są na stronie internetowej Consult it!.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zmian przebiegu konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestnika z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 • VI

Eliminacje Konsultingowe

 1. Etap eliminacyjny w części konsultingowej zaczyna się 15.03.2024 r. wraz z udostępnieniem treści zadania.
 2. Eliminacje Konsultingowe polegają na rozwiązaniu case study podanego przez Organizatora.
 3. Drużyny mają 7 dni od momentu udostępnienia zadania na odesłanie rozwiązanej pracy w formie podanej przez organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem. Termin ten przypada na godzinę 23:59, dnia 21.03.2024.
 4. Organizator zastrzega możliwość ustalenia daty odesłania częściowego rozwiązania zadania. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani nie później, niż w dzień rozpoczęcia Eliminacji Konsultingowych.
 5. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych rozwiązań zadań, Organizator podaje do wiadomości publicznej wyniki Eliminacji Konsultingowych.
 6. Do Półfinału kwalifikowanych jest 20 zespołów dwuosobowych o najwyższym wyniku punktowym podczas Eliminacji Konsultingowych.
 7. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników w Eliminacjach Konsultingowych o zakwalifikowaniu do etapu Półfinałowego decyduje kolejność wysłania odpowiedzi.
 8. Wyniki Eliminacji Konsultingowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. Data ogłoszenia wyników zostanie ogłoszona nie później niż w dniu rozpoczęcia Eliminacji Konsultingowych. 

 

 • VII

Eliminacje Technologiczne

 1. Etap eliminacyjny w części technologicznej rozpoczyna się 15.03.2024 r. wraz z udostępnieniem treści zadania.
 2. Eliminacje Technologiczne polegają na rozwiązaniu przez zgłoszone drużyny zadania określonego w ramach tematyki przewodniej Konkursu.
 3. Drużyny mają 2 dni od momentu udostępnienia zadania na odesłanie rozwiązanej pracy przez formularz udostępniony przez Organizatora. Termin ten przypada na godzinę 23:59, dnia 17.03.2024.
 4. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych rozwiązań zadań, Organizator, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej wydarzenia, podaje do wiadomości publicznej wyniki Eliminacji Technologicznych.
 5. Do Finału kwalifikowanych jest 20 zespołów dwuosobowych o najwyższym wyniku punktowym uzyskanym podczas Eliminacji Technologicznych.
 6. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników w Eliminacjach Technologicznych o zakwalifikowaniu do etapu Półfinałowego decyduje kolejność wysłania odpowiedzi.
 7. Wyniki Eliminacji Technologicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. Data ogłoszenia wyników zostanie ogłoszona nie później niż w dniu rozpoczęcia Eliminacji Technologicznych. 
 • VIII

Okres przed etapem Półfinałowym

 1. Przed rozpoczęciem etapu Półfinałowego w dniach 04.04.2024 – 06.04.2024, będzie miał miejsce okres zwany dalej “Etapem Łączenia”.
 2. Podczas tego okresu Uczestnicy zostaną przydzieleni do jednego z 20 zespołów. 
 3. Sposób doboru członków czteroosobowego zespołu (zwanego dalej zespołem Półfinałowym) w Etapie Półfinałowym będzie miał charakter wolnego doboru pomiędzy dwoma zespołami z wcześniejszych eliminacji.
 4. Zespół Półfinałowy nie może składać się z dwóch drużyn awansujących z tych samych eliminacji.
 5. Każdy zespół biorący udział w Etapie Półfinałowym będzie składał się z 4 Uczestników, z czego 2 Uczestników zostanie przydzielonych jako zakwalifikowany zespół z Etapu Konsultingowego, a 2 Uczestników jako zakwalifikowany zespół z Etapu Technologicznego.
 6. Organizator zastrzega, w szczególnych przypadkach, możliwość utworzenia zespołu, biorącego później udział w Etapie Półfinałowym i Finałowym, złożonego z 4 Uczestników Etapu Konsultingowego lub 4 Uczestników Etapu Technologicznego. Organizator zapewnia, że utworzenie zespołu w takim składzie będzie możliwe wyłącznie w przypadku, gdy decyzja ta nie wpłynie negatywnie na równość szans uczestników Konkursu.
 7. Zespół Półfinałowy zostanie zatwierdzony w momencie przekazania informacji o składzie zespołu przez przedstawiciela drużyny Półfinałowej, drogą podaną przez Organizatora.
 8. Każdy zespół dwuosobowy może należeć tylko do jednego zespołu Półfinałowego.
 9. Osoby które w określonym przez Organizatora terminie pozostaną bez zespołu Finałowego zostaną połączone przez Organizatora w formie losowania.
 10. Odwołania od wyników losowania składów zespołów na Etap Półfinałowy należy przesłać na maila cit.kontakt@sknkonsultingu.pl do końca okresu Etapu Łączenia z odpowiednim uzasadnieniem.
 11. Na początku Etapu Łączenia Organizator przydziela każdemu zespołowi opiekuna merytorycznego.
 12. Opiekun merytoryczny zespołu pełni funkcję wsparcia dla zespołu podczas Etapu Półfinałowego, na zasadach ustalonych przez Organizatora, podczas Etapu Łączenia. 
 13. Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia wniosku o zmianę przydzielonego opiekuna merytorycznego na mail Organizatora cit.kontakt@sknkonsultingu.pl Do wniosku musi zostać dołączona odpowiednia argumentacja.
 14. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Organizatora w możliwie najkrótszym czasie, najpóźniej w dzień rozpoczęcia Etapu Półfinałowego.

 

 • IX

Etap Półfinałowy

 1. Etap Półfinałowy Konkursu odbędzie się w dniach od 09-04-2024 do 23-04-2024 r. w formie zdalnej.
 2. Szczegółowe informacje o przebiegu etapu Półfinałowego Organizator udostępni Uczestnikom nie później niż na 5 dni przed jego rozpoczęciem.
 3. Uczestnicy przystępują do rywalizacji za wykorzystaniem platformy audiowizualnej zapewnionej przez Organizatora. Odpowiedni sprzęt komputerowy oraz stabilne łącze internetowe powinny zostać zapewnione przez każdego Uczestnika we własnym zakresie.
 4. Organizator zastrzega możliwość ustalenia daty odesłania częściowego rozwiązania zadania. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani nie później, niż w dzień rozpoczęcia
 5. Podczas Etapu Półfinałowego Uczestnicy będą mieli za zadanie podane przez Organizatora z odpowiednim wyprzedzeniem, określone w ramach tematyki przewodniej Konkursu.
 6. Do Etapu Finałowego kwalifikowanych zostaje 8 zespołów, które osiągnęły najwyższe oceny Jury w Etapie Półfinałowym.
 • IX

Etap Finałowy

 1. Etap Finałowy Konkursu odbędzie się w dniach 11.05.2024 r. w formie stacjonarnej w Warszawie.
 2. Szczegółowe informacje o przebiegu Finału Organizator udostępni Uczestnikom nie później niż w dniu ogłoszenia wyników Etapu Półfinałowego.
 3. Podczas Etapu Finałowego zostaną ogłoszone ostateczne wyniki Konkursu oraz rozdane nagrody o których mowa w § XII poniższego Regulaminu.

 

 • XI

Tryb odwoławczy

 1. Wniosek o odwołanie od decyzji Jury składa się do Organizatora w terminie 3 dni (decyduje data wysłania wiadomości mailowej) od ogłoszenia wyników właściwych etapów.
 2. Wniosek o odwołanie, w imieniu całego zespołu, może złożyć jeden z jego członków. Treść odwołania należy przesłać mailowo na adres: cit.kontakt@sknkonsultingu.pl
 3. Organizator rozpatruje wniosek o odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest mailowo na mail podany podczas składania wniosku o odwołanie.
 4. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego odwołania przez dany zespół, Organizator odniesie się jedynie do odwołania przesłanego w pierwszej kolejności.
 5. Wniosek o odwołanie można zgłaszać w stosunku do wyników Eliminacji Konsultingowych, Eliminacji Technologicznych oraz do Etapu Półfinałowego.
 6. Organizator nie przewiduje wniosków o odwołanie związanych z wynikami rywalizacji podczas Etapu Finałowego.
 7. Decyzja Organizatora, dotycząca odwołania przedstawionego przez uczestników Konkursu jest jednoznaczna i nieodwołalna.

 

 • XII

Nagrody i uprawnienia

 1. W klasyfikacji wyników uczestników Consult it! stosuje się następujące terminy:
 1. Zwycięzcy – członkowie drużyny która uzyskała najwyższy wynik punktowy podczas Etapu Finałowego ,
 2. Laureaci – członkowie trzech zespołów które uzyskały najwyższy wynik punktowy podczas Etapu Finałowego,
 3. Finaliści – członkowie wszystkich zespołów zakwalifikowanych do Etapu Finałowego.
 1. Wszystkie nagrody przyznawane przez Organizatora Konkursu przyznawane są na podstawie wyników Etapu Finałowego.
 2. Organizator przyznaje każdemu z członków drużyny Zwycięskiej Konkursu, nagrodę pieniężną oraz nagrody niepieniężne przewidziane przez Organizatora.
 3. Organizator przyznaje każdemu z członków drużyny, która uzyskała drugi najwyższy wynik podczas Etapu Finałowego Konkursu, nagrodę pieniężną oraz nagrody niepieniężne przewidziane przez Organizatora
 4. Organizator przyznaje każdemu z członków drużyny, która uzyskała trzeci najwyższy wynik podczas Etapu Finałowego Konkursu, nagrodę pieniężną.
 5. Uczestnicy którym przyznana została nagroda zobowiązani są do współpracy przy wypłacie środków, rozumianej jako umożliwienie kontaktu w celu doprecyzowania szczegółów wypłaty, a także przekazania niezbędnych danych osobowych oraz numeru rachunku bankowego.
 6. Nagrody zostaną wypłacone w oparciu o oświadczenia zawierające numer indywidualnego rachunku bankowego złożone indywidualnie przez każdego z Uczestników.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia puli nagrody lub przyznania nagród pozostałym Laureatom lub Finalistom, w miarę posiadania środków na ten cel.

 

 • XIII

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy Uczestnik, dokonując zgłoszenia do udziału w Consult it!, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem przystąpienia do Consult it! jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez Organizatora oraz partnerów Consult it!. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Consult it! jest jest Studenckie Stowarzyszenie Konsultingu z siedzibą przy ul. Stanisława Żółkiewskiego 40 / 14, 04-305 Warszawa, NIP 118-198-82-91
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania Consult it!, opublikowania wyników poszczególnych etapów eliminacji Consult it! (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej Consult it!) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika,
  3. dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom współpracującym ze Studenckim Stowarzyszeniem Konsultingu, w tym jego partnerom korporacyjnym, partnerom konkursu “Consult it!”, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Studenckim Stowarzyszeniem Konsultingu przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Studenckie Stowarzyszenie Konsultingu.
  4. dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wymienionym w ust. 2c zarówno w celu przeprowadzenia i dokumentowania zawodów Consult it!, opublikowania wyników zawodów poszczególnych etapów eliminacji Consult it! (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej Consult it!), czy niezbędnej sprawozdawczości, jak i dla celów promocyjnych i marketingowych podmiotów współpracujących ze Studenckim Stowarzyszeniem Konsultingu i partnerom Consult it!.
  5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Consult it!,
  6. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  7. ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych., w tym celu Uczestnicy, są proszeni o kontakt z Organizatorem na adres e-mail: cit.kontakt@sknkonsultingu.pl Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i może spowodować usunięcie wszystkich dotychczas zapisanych w Konkursie danych i wyników. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  8. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych w Polsce,
  9. przystąpienie przez Uczestnika do Consult it! jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach konkursu o charakterze informacyjnym lub promocyjnym i rozpowszechnianie go w tym celu w mediach w tym na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg Consult it!).
 • XIV

Postanowienia końcowe

 1. Spory odnoszące się i wynikające z faktu uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://consultit.waw.pl/regulamin-konkursu/ , o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans Uczestników. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu 
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w państwie będącym siedzibą Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.