loader image

Regulamin konkursu

I Informacje wstępne

 1. Głównym organizatorem konkursu Consult it! (zwanego dalej “Consult it!” lub “Konkursem”), jest Studenckie Stowarzyszenie Konsultingu z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, NIP 118-198-82-91 (zwane dalej “Organizatorem”).
 2. Consult it! jest finansowany ze środków pozyskanych od Partnerów i Sponsorów Konkursu oraz środków własnych Organizatora.
 3. Główne cele konkursu Consult it!:
  1. wspieranie rozwoju kreatywnego oraz analitycznego myślenia u studentów,
  2. poszerzanie wiedzy studentów z zakresu konsultingu i informatyki,
  3. rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów w sposób twórczy problemów, poszukiwania i wykorzystywania informacji w praktyce oraz podejmowania decyzji na ich podstawie,
  4. budowanie umiejętności pracy w zespole takich jak komunikacja, podział zadań, czy strategiczne planowanie,
  5. zdobywanie przez Uczestników praktyki w wystąpieniach publicznych.
 4. Wszystkie oficjalne informacje będą umieszczane na stronie internetowej Konkursu o adresie: www.consultit.waw.pl będącej jedynym oficjalnym kanałem komunikacji z Uczestnikami.

 

II Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Zadaniami Organizatora są w szczególności:
  1. organizacja Consult it! zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  2. zapewnienie logistyki oraz środków finansowych niezbędnych do realizacji Konkursu,
  3. dbanie o należytą komunikację z Uczestnikami Konkursu,
  4. prowadzenie działań promocyjnych upowszechniających Consult it!,
  5. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
  6. powołanie Jury Eliminacji Konsultingowych, Jury Eliminacji Technologicznych, Jury Etapu Finałowego oraz Jury Gali Finałowej i kontrola ich funkcjonowania,
  7. zapewnienie wsparcia odpowiednich mentorów podczas każdego z etapów Konkursu,
  8. odpowiedzialność za przebieg warsztatów i webinarów Partnerów oraz Sponsorów Consult it!.
 2. Organizator ma prawo zdyskwalifikować drużynę, która naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. W szczególnych przypadkach Organizator ma prawo awansować do kolejnego etapu większą liczbę drużyn, niż wynika z Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych etapów konkursu w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych, bądź nieprzewidzianych okoliczności.

 

III Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnik Consult it!, zwany dalej Uczestnikiem może być osobą fizyczną, posiadającą w roku akademickim 2021/2022 status studenta na dowolnej uczelni wyższej na świecie.
 2. Uczestnictwo w Consult it! jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Consult it! ma charakter drużynowy. Zespół w Etapach Eliminacyjnych liczy dokładnie 2 osoby, a w dalszych etapach maksymalnie 4 osoby.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. zapoznania się z Regulaminem Consult it! i jego przestrzegania,
  2. przestrzegania wszelkich instrukcji komisji nadzorujących przebieg poszczególnych etapów rywalizacji,
  3. regularnego obserwowania komunikatów zamieszczonych w zakładce „Aktualności” na stronie internetowej Konkursu,
  4. podania podczas zgłoszenia prawidłowych danych osobowych, niezbędnych do udziału w Konkursie oraz posiadania i okazania dokumentu umożliwiającego ich potwierdzenie przez Organizatora,
  5. informowania Organizatora o wszelkich nieprawidłowościach zaobserwowanych podczas realizacji Konkursu.
 5. Uczestnik ma prawo do odwołania się od decyzji Organizatora, w trybie określonym w § XI Regulaminu.
 6. Uczestnik zespołu zakwalifikowanego do Gali Finałowej według § IX 5 ma prawo do otrzymania zakwaterowania oraz wyżywienia podczas trwania Gali Finałowej, według zasad określonych przez Organizator na stronie Konkursu.
 7. Uczestnicy zobowiązani są do uczciwej rywalizacji, zgodnej z duchem fair play. W przypadku naruszenia ww. wymogów, cały 4-osobowy zespół może ulec dyskwalifikacji, bez trybu odwoławczego.

 

IV Warunki uczestnictwa

 1. W Konkursie uczestniczyć może każda osoba pełnoletnia będąca studentem studiów jednolitych, licencjackich – I stopnia oraz magisterskich – II stopnia, która nie ukończyła 26 roku życia, z wyjątkiem zapisanym w §IV.4 poniższego Regulaminu
 2. Zarówno do etapu Eliminacji Technologicznych jak i etapu Eliminacji Konsultingowych uczestnicy przystępują w dwuosobowych zespołach.
 3. Każdy Uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu zarówno w etapie eliminacji jak i etapie finałowym. Jeden Uczestnik nie może brać udziału zarówno w etapie Eliminacji Technologicznych jak i etapie Eliminacji Konsultingowych.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Studenckiego Stowarzyszenia Konsultingu zwanego również Szkolnym Naukowym Klubem Konsultingu przy uczelni SGH w Warszawie, wyznaczeni do organizowania lub nadzoru nad Konkursem oraz pracownicy lub współpracownicy innych podmiotów bezpośrednio zaangażowanych w przeprowadzenie Konkursu.
 5. Zgłoszenie bądź udział Uczestnika z naruszeniem zasad opisanych w pkt. 4 powoduje dyskwalifikację Uczestnika lub całego zespołu oraz unieważnienie wcześniej osiągniętych wyników. Organizator zastrzega sobie możliwość dyskwalifikacji wyłącznie osoby naruszającej Regulamin.
 6. Składy drużyn nie mogą zmieniać się w czasie trwania Konkursu, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.
 7. Brak uczestnictwa zespołu na stosownym etapie Konkursu jest interpretowany przez Organizatora jako rezygnacja z uczestnictwa w Konkursie chyba, że Organizator postanowi inaczej.
 8. Organizator nie gwarantuje możliwości przystąpienia do Konkursu w innym terminie Uczestnikowi, który nie stawił się na zawody z powodu nagłej choroby lub innego istotnego wypadku losowego.
 9. Rejestracja drużyny jest możliwa w dniach oraz formule, które zostaną podane przez Organizatora na oficjalnej stronie internetowej Konkursu.
 10. Uczestnicy świadomie potwierdzają prawdziwość informacji zawartych w formularzu konkursowym lub wniosku oraz są świadomi, że podanie fałszywych informacji może stanowić przyczynę wykluczenia z udziału w Konkursie.
 11. Do zmagań podczas Eliminacji Technologicznych, Eliminacji Konsultingowych, Etapu Finałowego oraz Gali Finałowej mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość).

 

V Przebieg konkursu

 1. Consult it! ma charakter trzystopniowy i składa się z:
  1. Pierwszej część konkursu podzielona jest na eliminacje w dwóch oddzielnych etapach
   1. eliminacyjnym etapie części konsultingowej, zwanym dalej “Eliminacjami Konsultingowymi”.
   2. eliminacyjnym etapie części technologicznej zwanym dalej “Eliminacjami Technologicznymi” lub “Hackathonem”
  2. Etapu Finałowego
  3. Gali Finałowej
 2. Zadania oraz polecenia konkursowe, będące podstawą przeprowadzania Eliminacji Konsultingowych opracowuje zespół ds. Merytoryki powołany przez Organizatora przy współpracy z przedstawicielami Partnera Głównego.
 3. Zadania oraz polecenia konkursowe, będące podstawą przeprowadzania pozostałych etapów Konkursu opracowuje Partner Główny, przy ścisłej współpracy z Organizatorem.
 4. Wyniki eliminacji poszczególnych szczebli ogłaszane są na stronie internetowej Consult it!.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące zmian przebiegu konkursu zostaną podane do wiadomości Uczestnika z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

 

VI Eliminacje Konsultingowe

 1. Etap eliminacyjny w części konsultingowej zaczyna się 28.03.2022 r. wraz z udostępnieniem treści zadania.
 2. Eliminacje Konsultingowe polegają na rozwiązaniu przez zgłoszone drużyny zadania analityczno-biznesowego w formule “ case study” w ramach tematyki przewodniej Konkursu.
 3. Drużyny mają 12 dni od momentu udostępnienia zadania na odesłanie rozwiązanej pracy w formie prezentacji oraz Arkusza Kalkulacyjnego Excel. przez formularz udostępniony przez Organizatora. Termin ten przypada na godzinę 23:59, dnia 08.04.2022.
 4. Organizator zastrzega możliwość ustalenia daty odesłania częściowego rozwiązania zadania. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani nie później, niż w dzień rozpoczęcia Eliminacji Konsultingowych.
 5. Każdemu zespołowi, biorącemu udział w Eliminacjach Konsultingowych przysługuje możliwość uzyskania merytorycznego wsparcia poprzez wzięcie udziału w jednej rozmowie z zapewnionymi przez Organizatora Ekspertami.
 6. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych rozwiązań zadań, Organizator podaje do wiadomości publicznej wyniki Eliminacji Konsultingowych.
 7. Do Finału kwalifikowanych jest 20 zespołów dwuosobowych o najwyższym wyniku punktowym podczas Eliminacji Konsultingowych.
 8. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników w Eliminacjach Konsultingowych o zakwalifikowaniu do Finału decyduje kolejność wysłania odpowiedzi.
 9. Wyniki Eliminacji Konsultingowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. Data ogłoszenia wyników zostanie ogłoszona nie później niż w dniu rozpoczęcia Eliminacji Konsultingowych.

 

VII Eliminacje Technologiczne

 1. Etap eliminacyjny w części technologicznej rozpoczyna się 20.04.2022 r. wraz z udostępnieniem treści zadania.
 2. Eliminacje Technologiczne polegają na rozwiązaniu przez zgłoszone drużyny zadania analityczno-programistycznego określonego w ramach tematyki przewodniej Konkursu.
 3. Drużyny mają 2 dni od momentu udostępnienia zadania na odesłanie rozwiązanej pracy przez formularz udostępniony przez Organizatora. Termin ten przypada na godzinę 23:59, dnia 24.04.2022.
 4. Każdemu zespołowi biorącemu udział w Eliminacjach Technologicznych przysługuje możliwość uzyskania merytorycznego wsparcia poprzez wzięcie udziału w jednej rozmowie z zapewnionymi przez Organizatora Ekspertami.
 5. Po dokonaniu weryfikacji nadesłanych rozwiązań zadań, Organizator, za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej wydarzenia, podaje do wiadomości publicznej wyniki Eliminacji Technologicznych.
 6. Do Finału kwalifikowanych jest 20 zespołów dwuosobowych o najwyższym wyniku punktowym uzyskanym podczas Eliminacji Technologicznych.
 7. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez Uczestników w Eliminacjach Technologicznych o zakwalifikowaniu do finału decyduje kolejność wysłania odpowiedzi.
 8. Wyniki Eliminacji Technologicznych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. Data ogłoszenia wyników zostanie ogłoszona nie później niż w dniu rozpoczęcia Eliminacji Technologicznych.

 

 

VIII Okres przedfinałowy

 1. Przed rozpoczęciem Finału w dniach 25.04. – 01.05.2022, będzie miał miejsce okres zwany dalej “przedfinałowym”.
 2. Podczas tego okresu Uczestnicy zostaną przydzieleni do jednego z 20 zespołów.
 3. Sposób doboru członków czteroosobowego zespołu (zwanego dalej zespołem finałowym) w Etapie Finałowym będzie miał charakter wolnego doboru pomiędzy dwoma zespołami z wcześniejszych eliminacji.
 4. Zespół finałowy nie może składać się z dwóch drużyn awansujących z tych samych eliminacji.
 5. Każdy zespół biorący udział w Etapie Finałowym będzie składał się z 4 Uczestników, z czego 2 Uczestników zostanie przydzielonych jako zakwalifikowany zespół z Etapu Konsultingowego, a 2 Uczestników jako zakwalifikowany zespół z Etapu Technologicznego.
 6. Zespół finałowy zostanie zatwierdzony w momencie przekazania informacji o składzie zespołu przez przedstawiciela drużyny finałowej, drogą podaną przez Organizatora.
 7. Każdy zespół dwuosobowy może należeć tylko do jednego zespołu finałowego.
 8. Osoby które w określonym przez Organizatora terminie pozostaną bez zespołu finałowego zostaną połączone przez Organizatora w formie losowania.
 9. Odwołania od wyników losowania składów zespołów na Etap Finałowy należy przesłać na maila kontakt.consult.it@gmail.com do końca okresu przedfinałowego z odpowiednim uzasadnieniem.
 10. Na początku okresu przedfinałowego Organizator przydziela każdemu zespołowi opiekuna merytorycznego.
 11. Opiekun merytoryczny zespołu pełni funkcję wsparcia dla zespołu podczas Etapu Finałowego, na zasadach ustalonych przez Organizatora, podczas okresu przedfinałowego.
 12. Uczestnicy mają możliwość zgłoszenia wniosku o zmianę przydzielonego opiekuna merytorycznego do końca okresu przedfinałowego na mail Organizatora kontakt.consult.it@gmail.com Do wniosku musi zostać dołączona odpowiednia argumentacja.
 13. Wniosek zostanie rozpatrzony przez Organizatora w możliwie najkrótszym czasie, najpóźniej w dzień rozpoczęcia Etapu Finałowego.

 

IX Etap Finałowy

 1. Finał Konkursu odbędzie się w dniach 06.-08.05.2022 r. w formie niestacjonarnej.
 2. Szczegółowe informacje o przebiegu finału Organizator udostępni Uczestnikom nie później niż na 5 (słownie: pięć) dni przed jego rozpoczęciem.
 3. Uczestnicy przystępują do rywalizacji za wykorzystaniem platformy audiowizualnej zapewnionej przez Organizatora. Odpowiedni sprzęt komputerowy oraz stabilne łącze internetowe powinny zostać zapewnione przez każdego Uczestnika we własnym zakresie.
 4. Podczas Etapu Finałowego Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązać zadanie w formule „case study”, obejmujące elementy biznesowe oraz programistyczne, określone w ramach tematyki przewodniej Konkursu.
 5. Do Gali Finałowej kwalifikowanych zostaje 10 zespołów, które osiągnęły najwyższe oceny Jury w Etapie Finałowym.

 

X Gala Finałowa

 1. Gala Finałowa odbędzie się w terminie określonym przez Organizatora. Dokładna data zostanie ogłoszona nie później niż w dniu rozpoczęcia Etapu Finałowego, na stronie Konkursu: www.consultit.waw.pl
 2. Zadaniem uczestników Gali Finałowej będzie zaprezentowanie przed Jury rozwiązania finałowego oraz odpowiedzenie na pytania członków Jury.
 3. Podczas Gali Finałowej zostaną ogłoszone ostateczne wyniki Konkursu oraz rozdane nagrody o których mowa w § XII poniższego Regulaminu.

 

XI Tryb odwoławczy

 1. Wniosek o odwołanie od decyzji Jury składa się do Organizatora w terminie 3 dni (decyduje data wysłania wiadomości mailowej) od ogłoszenia wyników właściwych etapów.
 2. Wniosek o odwołanie, w imieniu całego zespołu, może złożyć jeden z jego członków. Treść odwołania należy przesłać mailowo na adres: kontakt.consult.it@gmail.com
 3. Organizator rozpatruje wniosek o odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest mailowo na mail podany podczas składania wniosku o odwołanie.
 4. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego odwołania przez dany zespół, Organizator odniesie się jedynie do odwołania przesłanego w pierwszej kolejności.
 5. Wniosek o odwołanie można zgłaszać w stosunku do wyników Eliminacji Konsultingowych, Eliminacji Technologicznych oraz do Etapu Finałowego.
 6. Organizator nie przewiduje wniosków o odwołanie związanych z wynikami rywalizacji podczas Gali Finałowej.

XII Nagrody i uprawnienia

 1. W klasyfikacji wyników uczestników Consult it! stosuje się następujące terminy:
 1. Zwycięzcy – członkowie zwycięskiej drużyny Gali Finałowej,
 2. Laureaci – członkowie trzech zespołów które uzyskały najwyższy wynik punktowy podczas Gali Finałowej,
 3. Finaliści – członkowie wszystkich zespołów zakwalifikowanych do Gali Finałowej.

 

XIII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Każdy Uczestnik, dokonując zgłoszenia do udziału w Consult it!, potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. Warunkiem przystąpienia do Consult it! jest wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych ucznia przez Organizatora oraz partnerów Consult it!. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż:
  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Consult it! jest Studenckie Stowarzyszenie Konsultingu z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 47/10, 02-672 Warszawa, NIP 118-198-82-91
  2. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia i dokumentowania Consult it!, opublikowania wyników poszczególnych etapów eliminacji Consult it! (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej Consult it!) oraz dla celów niezbędnej sprawozdawczości na podstawie zgody udzielonej przez Uczestnika,
  3. dane osobowe mogą zostać udostępnione: podmiotom współpracującym ze Studenckim Stowarzyszeniem Konsultingu, w tym jego partnerom korporacyjnym, partnerom konkursu “Consult it!”, innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów z Studenckim Stowarzyszeniem Konsultingu przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Studenckie Stowarzyszenie Konsultingu.
  4. dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom wymienionym w ust. 2c zarówno w celu przeprowadzenia i dokumentowania zawodów Consult it!, opublikowania wyników zawodów poszczególnych etapów eliminacji Consult it! (w tym ogłoszenia ich w mediach, w Internecie, na stronie internetowej Consult it!), czy niezbędnej sprawozdawczości, jak i dla celów promocyjnych i marketingowych podmiotów współpracujących ze Studenckim Stowarzyszeniem Konsultingu i partnerom Consult it!.
  5. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wzięcia udziału w Consult it!,
  6. ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  7. ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych., w tym celu Uczestnicy, są proszeni o kontakt z Organizatorem na adres e-mail: kontakt.consult.it@gmail.com Żądanie usunięcia danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie i może spowodować usunięcie wszystkich dotychczas zapisanych w Konkursie danych i wyników. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody,
  8. przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych w Polsce,
  9. przystąpienie przez Uczestnika do Consult it! jest równoznaczne z nieodpłatnym wyrażeniem zgody na wykorzystanie jego wizerunku w materiałach konkursu o charakterze informacyjnym lub promocyjnym i rozpowszechnianie go w tym celu w mediach w tym na stronie internetowej (fotografie i filmy wideo relacjonujące przebieg Consult it!).

 

 

XIV Postanowienia końcowe

 1. Spory odnoszące się i wynikające z faktu uczestnictwa w Konkursie będą rozwiązywane przez Organizatora. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.
 2. Regulamin może ulec zmianie poprzez ogłoszenie nowej treści na stronie internetowej Organizatora, o ile zmiana nie będzie naruszała praw nabytych Uczestników i nie będzie wpływała na równość szans Uczestników.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego w państwie będącym siedzibą Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu wchodzą w życie od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Konkursu.